Algemene voorwaarden

door een bestelling te plaatsen stem je in met onderstaande algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - De prijs
Artikel   9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.  Dag: kalenderdag;
4.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
STUDIOIRISVANTRICHT
Vestigingsadres: Madurastraat 8b, 3742 WB Baarn
Telefoonnummer: 06-39207405
E-mailadres: studioirisvantricht@outlook.com
website:http://www.studioirisvantricht.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten gaat de ondernemer ervan uit dat de consument bekend is met de inhoud van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument beschikbaar gesteld op de website www.minirockstar.nl. Op verzoek van de consument zal de ondernemer de deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst
1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod d.m.v. het sturen van een orderbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bestellingen worden op maat gemaakt en kunnen niet teruggestuurd worden.

Artikel 7 - De prijs
1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.  De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.  De ondernemer zal de bestelde producten binnen 10 werkdagen nadat de betaling is ontvangen aanbieden aan PostNL die voor de verzending zorg draagt. Verzending vindt plaats via PostNL tegen een tarief van € 3,95,- of €6,95 per bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de consument hiervan uiterlijk op de 5e dag nadat de bestelling is geplaatst op de hoogte brengen. Als het bedrag door de consument reeds is voldaan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen doch uiterlijk binnen 30 dagen.
6.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.  Verzending vindt plaats via PostNL tegen een tarief van € 2,- of €6,95 per bestelling. Als de consument ervoor kiest de bestelde producten af te halen worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.


Artikel 10 - Betaling
1.  Betalingen kunnen worden gedaan via  overboeking, ideal of creditcard.  Heeft de consument gekozen voor de optie betalen via overboeking dan dient de consument het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling over te maken op het rekeningnummer: NL95 SNSB 0906 6791 76 t.n.v. STUDIOIRISVANTRICHT. Indien de ondernemer dit bedrag niet uiterlijk op de 5de dag na de bestelling heeft ontvangen wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt het artikel weer vrijgegeven in de webshop.
2.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 11 - Klachtenregeling
1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 12 - Geschillen
1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2016 - 2022 STUDIOIRISVANTRICHT | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel